Publiek-private aanpak van cybersecurity

Afgelopen jaren zijn vanuit publieke, private en de publiek-private sectoren diverse initiatieven genomen om cybersecurity in Nederland te versterken. De NCTV neemt als coördinator het voortouw om de versterking op cybersecurity op samenhangende wijze en in verbondenheid met alle betrokken partijen (overheid, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijk middenveld) stevig vorm te geven.

Verantwoordelijkheid nemen en bijdrage leveren

Tegelijkertijd geldt dat de overheid dit niet alleen kan doen. Voor een veilig klimaat in het digitale domein mag en moet van alle partijen verwacht worden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren om Nederland samen digitaal veilig te maken en te houden. De aanpak kan alleen succesvol zijn als zij in nauwe publiek-private samenwerking wordt vormgegeven, doorontwikkeld en geëvalueerd. De toenemende complexiteit en breedte van het cyberdomein vragen om continue verheldering van die rolverdeling en de verantwoordelijkheden. Het is daarbij zaak om de succesvolle marktinitiatieven ook in beeld te krijgen en aan deze agenda te verbinden. Ook aan de private kant moet er meer in samenhang gewerkt worden aan de integrale Nederlandse cybersecurity aanpak.

Investeren in informatiebeveiliging en cybersecurity

Om de digitale dienstverlening door overheden aan burgers en bedrijven te optimaliseren en hoogwaardige dienstverlening te kunnen garanderen, is het zaak dat het openbaar bestuur blijvend investeert in informatiebeveiliging en cybersecurity. Het borgen van de beschikbaarheid en de continuïteit van dienstverlening hebben daarbij prioriteit.

Bekijk alle lopende cybersecurityinitiatieven die bijdragen aan deze ambitie.